Sistema de Información Schengen de segunda xeración (SIS II)

O Sistema de Información de Schengen de segunda xeración (SIS II) é un sistema de información a gran escala que almacena alertas sobre persoas e obxectos en relación co control do espazo Schengen e cuxa finalidade é garantir a seguridade na devandito contorna.

A información pode ser accedida polas autoridades responsables dos controis fronteirizos, aduanas, as forzas e corpos de seguridade así como as autoridades competentes para a expedición de visados de toda a zona Schengen.

Arquitectura técnica e modo de funcionamento de SIS II

O SIS II está composto de:

  • un sistema central («SIS II central»)
  • un sistema nacional («N. SIS II») en cada Estado membro (os sistemas de datos nacionais que se comunicarán co SIS II Central)
  • unha infraestrutura de comunicación entre o sistema central e os sistemas nacionais que prové unha rede a dedicada aos datos do SIS II e ao intercambio de datos entre os servizos nacionais responsables do intercambio de toda a información suplementaria (os denominados servizos SIRENE).

A introdución, actualización, supresión e consulta de datos do SIS II realízase a través dos distintos sistemas nacionais. O sistema central, encargado da supervisión técnica e da administración, está situado en Estrasburgo (Francia).

Cada Estado membro é responsable da creación, a posta en funcionamento e o mantemento do seu propio sistema nacional e da conexión deste ao sistema central. Cada Estado membro designa igualmente unha autoridade, a oficina SIS II nacional («Oficina N. SIS II»), que asume a responsabilidade central respecto do seu proxecto SIS II nacional.

Cada Estado membro designa ao seu servizo nacional SIRENE. A información complementaria relativa ás descricións do SIS II intercambiarase de conformidade coas disposicións dun manual denominado «Manual SIRENE» e a través da infraestrutura de comunicación. Os Estados membros conservarán no servizo nacional SIRENE unha referencia das decisións que deron lugar a unha descrición.

Os Estados membros son responsables de calquera dano ocasionado a unha persoa como consecuencia da utilización do seu sistema nacional SIS II. Os Estados membros garantirán que calquera posible utilización incorrecta dos datos do SIS II e todo intercambio de información complementaria contrario ao disposto no presente Regulamento estean suxeitos a sancións eficaces, proporcionadas e disuasorias.

Pulse a seguinte ligazón para descargar un tríptico informativo:
SIS II. Sistema Informacion Schengen II

Basee legal

O marco legal fundamental que dá soporte ao SIS II está formado por dúas normas, a Decisión 2007/533/JAI e o Regulamento 1987/2006. Ambas as normas comparten unha serie de elementos comúns que se completan cun conxunto de normas específicas que delimitan o uso do sistema no ámbito concreto de competencias cada un dos instrumentos.

O Regulamento sobre o SIS II constitúe a base xurídica que rexe o sistema no que respecta aos procedementos de descrición previstos no Título IV do Tratado constitutivo da Comunidade Europea (antigo primeiro alicerce).

As disposicións específicas da Decisión do SIS II rexen o seu uso cos fins previstos no Título VIN do Tratado da Unión Europea (antigo terceiro alicerce).

Concretamente, a Decisión define as categorías de datos (descricións de persoas e obxectos) que se introducirán no sistema como apoio da cooperación operativa entre autoridades policiais e entre autoridades xudiciais en materia penal, os fins para os que se introducirán, os criterios de introdución e tratamento, e as autoridades con dereito de acceso a eles. A Decisión tamén inclúe disposicións específicas sobre o tratamento e protección destas categorías de datos.

Protección de datos

O Regulamento inclúe disposicións que garanten a adecuada protección dos datos persoais. As disposicións sobre a protección de datos na Decisión e o Regulamento son bastante similares. No entanto, a Decisión acóllese ao Convenio do Consello de Europa, de 28 de xaneiro de 1981, para a protección das persoas con respecto ao tratamento automatizado de datos de carácter persoal (EN), segundo o cal deben protexerse os datos de carácter persoal nas descricións do SIS II referentes á cooperación policial e xudicial en materia penal. O Convenio tamén se tomará como referencia para definir as categorías de datos cuxo tratamento no SIS II estará prohibido.

Está prohibido o tratamento das categorías sensibles de datos (datos persoais que revelen a orixe racial ou étnica, as opinións políticas, as conviccións relixiosas ou filosóficas ou a pertenza a sindicatos, así como os datos relativos á saúde ou á sexualidade).

Doutra banda, toda persoa terá dereito a solicitar acceso aos datos que se refiran a ela e estean introducidos no SIS II, así como a facer rectificar aqueles de estes datos que conteñan erros de feito, ou a facer suprimir os que se almacenaron de maneira ilegal.

Exercicio de dereitos dos titulares de datos

Calquera solicitude de acceso deberá enviarse por escrito á persoa responsable do ficheiro. Para iso, os interesados deberán enviar unha solicitude ao responsable do ficheiro por calquera medio que permita acreditar o envío e recepción da solicitude a través do formulario establecido a este respecto e debe proporcionar unha descrición completa da solicitude, que deberá ir acompañada unha fotocopia dun documento que acredite a identidade do titular de datos, é dicir, un documento nacional de identidade ou un pasaporte. Ademais, as partes interesadas poderán achegar á solicitude copias de todos os documentos relevantes que consideren importantes para a aplicación descrita na solicitude.Ademais, os interesados poden achegar á solicitude de copias de todos os documentos pertinentes que consideren importante en apoio da solicitude descrita na solicitude.

O procedemento é gratuíto.

As solicitudes han de dirixirse a:

Ministerio del Interior
Dirección General de la Policía
División de Cooperación Internacional - Oficina SIRENE
C/ Julián Gonzalez Segador s/n; 28043 MADRID