Avís Legal

interior.gob.es és un domini en Internet de la titularitat del Ministeri del *InteriorSe prohibix la reproducció total o parcial dels continguts d'esta Web sense citar el seu origen o sol·licitar autorització, excepte en les pàgines en les quals s'indica expressament una altra circumstància.

La informació continguda en esta Web procedix de fonts públiques. El Ministeri de l'Interior no es fa responsable dels danys i perjudicis que poguera ocasionar la utilització de les eines i informacions contingudes en la web en relació amb l'adopció de decisions sobre l'inici, desenvolupament o resultat de procediments administratius. Tals decisions han de ser contrastades en els centres, organismes o dependències competents.

En cualquier caso, la información y contenidos de esta Web no podrán ser alegados en procesos contradictorios con la Administración Pública, no asumiendo responsabilidad alguna por las discrepancias que pudiesen existir entre los documentos impresos de la Administración competente y la publicación electrónica en estas páginas.

Els fitxers de dades sol·licitades en els servicis de bústies i subscripcions d'esta Web no contenen dades personals, ni l'usuari ha de proporcionar-los per a utilitzar les funcionalitats i eines posades a disposició. El Ministeri de l'Interior no es responsabilitza de les contestacions que es realitzen a través de les diferents adreces de correu electrònic que apareixen en estes pàgines, excepte la del propi departament. La informació obtinguda a través de les bústies contingudes en estes pàgines té caràcter merament informatiu, sense que en cap cas puga derivar-se d'ella efecte jurídic vinculant algun (Reial decret 208/1996, art. 4 b . BOE n. 55 de 4/3/1996).

 

Avís legal per a la modalitat general de posada a la disposició dels documents reutilitzables

Obligatorietat de les condicions generals

Les presents condicions generals, disponibles amb caràcter permanent baix "www.datos.gob.es/avisolegal", vincularan a qualsevol agent *reutilizador pel mer fet de fer ús dels documents sotmesos a elles.

Autorització de reutilització i cessió no exclusiva de drets de propietat intel·lectual

Les presents condicions generals permeten la reutilització dels documents sotmesos a elles per a fins comercials i no comercials. S'entén per reutilització l'ús de documents que obren en poder dels òrgans de l'Administració General de l'Estat i els altres organismes i entitats del sector públic estatal referits en l'article 1.2 del Reial decret 1495/2011, de 24 d'octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic estatal, per persones físiques o jurídiques, amb finalitats comercials o no comercials, sempre que este ús no constituïsca una activitat administrativa pública. La reutilització autoritzada inclou, a mode il·lustratiu, activitats com la còpia, difusió, modificació, adaptació, extracció, reordenació i combinació de la informació.

El concepte de document és l'establit en l'apartat 2 de l'article 3 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, per la qual cosa comprén tota informació qualsevol que siga el seu suport material o electrònic així com la seua forma d'expressió gràfica, sonora o en imatge utilitzada, incloent, en conseqüència, també les dades en els seus nivells més desagregats o "en brut".

Esta autorització comporta, així mateix, la cessió gratuïta i no exclusiva dels drets de propietat intel·lectual, si és el cas, corresponents a tals documents, autoritzant-se la realització d'activitats de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació, necessàries per a desenvolupar l'activitat de reutilització autoritzada, en qualsevol modalitat i sota qualsevol format, per a tothom i pel termini màxim permés per la Llei.

Condicions generals per a la reutilització

Són aplicable les següents condicions generals per a la reutilització dels documents sotmesos a elles:

  1. Està prohibit desnaturalitzar el sentit de la informació.
  2. Ha de citar-se la font dels documents objecte de la reutilització. Esta cita podrà realitzar-se de la següent manera: "Origen de les dades: Ministeri de l'Interior.
  3. Ha d'esmentar-se la data de l'última actualització dels documents objecte de la reutilització, sempre quan estiguera inclosa en el document original.
  4. No es podrà indicar, insinuar o suggerir que el Ministeri de l'Interior, titular de la informació reutilitzada participa, patrocina o dona suport a la reutilització que es duga a terme amb ella.
  5. Han de conservar-se, no alterar-se ni suprimir-se les metadades sobre la data d'actualització i les condicions de reutilització aplicables inclosos, si és el cas, en el document posat a disposició per a la seua reutilització.

Exclusió de responsabilitat

La utilització dels conjunts de dades es realitzarà per part dels usuaris o agents de la reutilització sota el seu propi compte i risc, corresponent-los en exclusiva a ells respondre enfront de tercers per danys que pogueren derivar-se d'ella.

El Ministeri de l'Interior no serà responsable de l'ús que de la seua informació facen els agents *reutilizadores ni tampoc dels danys patits o pèrdues econòmiques que, de manera directa o indirecta, produïsquen o puguen produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l'ús de la informació reutilitzada.

El Ministeri de l'Interior no garantix la continuïtat en la posada a la disposició dels documents reutilitzables, ni en contingut ni en forma, ni assumix responsabilitats per qualsevol error o omissió contingut en ells.

Responsabilitat de l'agent *reutilizador

L'agent *reutilizador es troba sotmés a la normativa aplicable en matèria de reutilització de la informació del sector públic, incloent-hi el règim sancionador previst en l'article 11 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic.