Sistema d'Informació Schengen de segona generació (SIS II)

El Sistema d'Informació de Schengen de segona generació (SIS II) és un sistema d'informació a gran escala que emmagatzema alertes sobre persones i objectes en relació amb el control de l'espai Schengen i la finalitat del qual és garantir la seguretat en aquest entorn.

La informació pot ser accedida per les autoritats responsables dels controls fronterers, duanes, les forces i cossos de seguretat així com les autoritats competents per a l'expedició de visats de tota la zona Schengen.

Arquitectura tècnica i manera de funcionament de SIS II

El SIS II està compost de:

  • un sistema central («SIS II central»)
  • un sistema nacional («N. SIS II») en cada Estat membre (els sistemes de dades nacionals que es comunicaran amb el SIS II Central)
  • una infraestructura de comunicació entre el sistema central i els sistemes nacionals que proveeix una xarxa a dedicada a les dades del SIS II i a l'intercanvi de dades entre els serveis nacionals responsables de l'intercanvi de tota la informació suplementària (els denominats serveis SIRENE).

La introducció, actualització, supressió i consulta de dades del SIS II es realitza a través dels diferents sistemes nacionals. El sistema central, encarregat de la supervisió tècnica i de l'administració, està situat a Estrasburg (França).

Cada Estat membre és responsable de la creació, la posada en funcionament i el manteniment del seu propi sistema nacional i de la connexió d'aquest al sistema central. Cada Estat membre designa igualment una autoritat, l'oficina SIS II nacional («Oficina N. SIS II»), que assumeix la responsabilitat central respecte del seu projecte SIS II nacional.

Cada Estat membre designa al seu servei nacional SIRENE. La informació complementària relativa a les descripcions del SIS II s'intercanviarà de conformitat amb les disposicions d'un manual denominat «Manual SIRENE» i a través de la infraestructura de comunicació. Els Estats membres conservaran en el servei nacional SIRENE una referència de les decisions que han donat lloc a una descripció.

Els Estats membres són responsables de qualsevol dany ocasionat a una persona com a conseqüència de la utilització del seu sistema nacional SIS II. Els Estats membres garantiran que qualsevol possible utilització incorrecta de les dades del SIS II i tot intercanvi d'informació complementària contrari al que es disposa en el present Reglament estiguin subjectes a sancions eficaces, proporcionades i dissuasòries.

Premi el següent enllaç per descarregar un tríptic informatiu:
SIS II. Sistema Informacion Schengen II

Base legal

El marc legal fonamental que dóna suport al SIS II està format per dues normes, la Decisió 2007/533/JAI i el Reglament 1987/2006. Ambdues normes comparteixen una sèrie d'elements comuns que es completen amb un conjunt de normes específiques que delimiten l'ús del sistema en l'àmbit concret de competències cadascun dels instruments.

El Reglament sobre el SIS II constitueix la base jurídica que regeix el sistema pel que fa als procediments de descripció prevists en el Títol IV del Tractat constitutiu de la Comunitat Europea (antic primer pilar).

Les disposicions específiques de la Decisió del SIS II regeixen el seu ús amb les finalitats previstes en el Títol VI del Tractat de la Unió Europea (antic tercer pilar).

Concretament, la Decisió defineix les categories de dades (descripcions de persones i objectes) que s'introduiran en el sistema com a suport de la cooperació operativa entre autoritats policials i entre autoritats judicials en matèria penal, les finalitats pels quals s'introduiran, els criteris d'introducció i tractament, i les autoritats amb dret d'accés a ells. La Decisió també inclou disposicions específiques sobre el tractament i protecció d'aquestes categories de dades.

Protecció de dades

El Reglament inclou disposicions que garanteixen l'adequada protecció de les dades personals. Les disposicions sobre la protecció de dades en la Decisió i el Reglament són bastant similars. No obstant això, la Decisió s'acull al Conveni del Consell d'Europa, de 28 de gener de 1981, per a la protecció de les persones pel que fa al tractament automatitzat de dades de caràcter personal (EN), segons el qual han de protegir-se les dades de caràcter personal en les descripcions del SIS II referents a la cooperació policial i judicial en matèria penal. El Conveni també es prendrà com a referència per definir les categories de dades el tractament de les quals en el SIS II estarà prohibit.

Està prohibit el tractament de les categories sensibles de dades (dades personals que revelin l'origen racial o ètnic, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques o la pertinença a sindicats, així com les dades relatives a la salut o a la sexualitat).
D'altra banda, tota persona tindrà dret a sol·licitar accés a les dades que es refereixin a ella i estiguin introduïts en el SIS II, així com a fer rectificar aquells d'aquestes dades que continguin errors de fet, o a fer suprimir els que s'hagin emmagatzemat de manera il·legal.

Exercici de drets dels titulars de dades

Qualsevol sol·licitud d'accés ha de ser presentada per escrit al responsable del fitxer. A aquest efecte, els interessats hauran d'enviar una sol·licitud al responsable del tractament per qualsevol mitjà que permeti l'evidència de l'enviament i la recepció de la sol·licitud a través del formulari establert referent a això, havent de proporcionar una descripció completa de la sol·licitud, que ha d'anar acompanyada d'una fotocòpia d'un document que acrediti la identitat del titular de les dades - és a dir, una targeta o un passaport nacional d'identitat. A més, els interessats poden adjuntar a la sol·licitud de còpies de tots els documents pertinents que considerin important en suport de la sol·licitud descrita en la sol·licitud.

El procediment és gratuït.

Les sol·licituds s'han de dirigir-se a:

Ministerio del Interior
Dirección General de la Policía
División de Cooperación Internacional - Oficina SIRENE
C/ Julián Gonzalez Segador s/n; 28043 MADRID